Bel direct: 074 - 266 49 89

   

Rugtriatlon

De Rugtriatlon is een uniek trainingsprogramma voor mensen met chronische of steeds herhalende rugklachten. Dit programma biedt de mogelijkheid om op effectieve wijze de belastbaarheid van uw rug te verhogen. Fysiotherapeutische trainingscentra die de Rugtriatlon aanbieden en begeleiden zijn aangesloten bij Fysoptima, een landelijk opererend netwerk van fysiotherapiecentra met expertise op het gebied van training, arbeid en gezondheid. De fysiotherapeuten van deelnemende trainingscentra zijn specifiek geschoold in begeleiding van het Rugtriatlon programma.

Rugtriatlon in het kort

 • Een uniek, individueel bepaald trainingsprogramma, voor een duurzaam belastbare rug en minder arbeidsuitval;
 • Computergestuurde niveaubepaling en trainingsopbouw;
 • Een individueel rugtrainingsprogramma in groepsverband (max. 9 deelnemers) gedurende 1 jaar;
 • Functionele training in plaats van training op apparaten;
 • Begeleiding door speciaal opgeleide fysiotherapeuten;
 • Naast “weefselopbouwtraining” aandacht voor conditie en overgewicht;
 • Veel begeleidende informatie voor de deelnemers

Uitgangspunten en werkwijze

Rugklachten worden maar voor een heel klein deel bepaald door pure biomechanische oorzaken. Zeker bij recidiverende rugklachten en rugklachten die langer dan 3 maanden bestaan gaan in meer of mindere mate psychosociale factoren een rol spelen in het voortbestaan van de klachten. Zaken als: angst voor bewegen, denken dat de klachten zeer ernstig zijn, vinden dat er zelf niets aan te doen is, bij minste pijn stoppen met activiteiten, ziektewinst enz. gaan dan in meer of mindere mate een rol spelen. Belangrijke aspecten die hierbij in de training van belang zijn:

 • Voor de deelnemer duidelijkheid in de opbouw (waar ben ik over een maand, wat kan ik na een jaar?);
 • Voorlichting over pijn en de manier om er mee om te gaan. (pijn is niet altijd slecht);
 • Positieve bekrachtiging van gedrag dat niet op de pijn gericht is (functie- en activiteitgericht);
 • Van externe attributie (ik kan er niets aan doen, jullie moeten helpen) naar interne attributie (als er 1 persoon is die kan zorgen dat de klachten overgaan, dan ben ik dat zelf!);
 • Motivatieverhoging door sociale contacten en controle bij training in groepsverband

Om een correcte trainingsopbouw mogelijk te maken is een goede intake en niveaubepaling cruciaal. Een te hoog startniveau leidt tot klachten. Een te laag startniveau zorgt niet voor toename van belastbaarheid.

 

Spierkrachttraining is prima voor sporters en volledig gezonde mensen. Bij inactieve personen en mensen met klachten dient de opbouw zich te richten op de zwakste schakel in de keten. Dit betreft altijd weefsel dat zich slechts zeer langzaam kan aanpassen. Een trainingsprogramma zal dan ook langzaam maar gestaag in intensiteit moeten toenemen. Daarom is het belangrijk dat een trainingsprogramma voldoende lang wordt aangehouden (b.v. 1 jaar). Uit onderzoek blijkt dat 70% van de deelnemers die voor zichzelf trainen in een fitnesscentrum begeleidende klachten krijgt, veelal door een te snelle opbouw ( “dat kan ik makkelijk” betekent: de spieren kunnen dat makkelijk, maar b.v. pezen, banden, kraakbeen e.d. zijn er nog niet aan toe !).

 

Training op vaste trainingsapparatuur staat erg ver af van de belasting in het dagelijks leven en op het werk. Uit onderzoek blijkt dat de transfer van training op deze apparatuur naar de functionele praktijk zeer gering is. Dit betekent dat intensieve belastbaarheidsverbetering op deze apparatuur slechts weinig toevoegt aan de belastbaarheidsverbetering in de functionele situatie. Door het trainen met losse gewichten (langhalters en dumbells) wordt de functionele situatie veel beter benaderd. Fysiotherapeutische begeleiding richt zich hierbij op:

 • Controle op een goede uitvoering van de bewegingen;
 • Controle op een juiste gestage opbouw volgens programma;
 • Motiveren en waar nodig uitleggen c.q. voorlichting geven;
 • Angst wegnemen;
 • Begeleiding geven voor de thuistraining

Instabiliteit van de onderrug door slecht functionerende lokale stabilisatoren is een belangrijke oorzaak van chronische –en steeds herhalende rugklachten. Recente onderzoeken hebben een zeer sterke relatie aangetoond tussen enerzijds lage rugklachten en anderzijds slechte c.q. geen werking van deze lokale stabilisatoren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat training van deze lokale spieren (coördinatie) recidieven van lage rugklachten terugbrengt van 84% naar 30%.

 

Uit onderzoek is gebleken dat een verbetering van de algehele conditie ook een verbetering van de belastbaarheid op lokaal niveau tot gevolg heeft (zoals de onderrug). Wanneer de conditionele gesteldheid van de deelnemer onder het gemiddelde ligt, dan is het van belang om deze algemene conditie aan te pakken. Een meer actieve levensstijl, waarbij minimaal 2 keer per week gedurende 45 minuten een conditionele prikkel plaatsvindt (naast de begeleide training) is dan van belang. Door vastlegging in een eigen trainingsboek en door regelmatige conditiemeting kunnen de vorderingen worden bijgehouden en kan de motivatie worden bevorderd.

 

Indien overgewicht een belangrijke rol speelt dient op eenzelfde wijze een extra programma te worden opgesteld. Naast vetverbranding door beweging is voorlichting over gezonde voeding uiteraard van belang. Door maandelijkse vetmeting vindt controle plaats. E.e.a. wordt in een individueel trainingsboek bijgehouden.

 

In veel gevallen is het belangrijk om naast de wekelijkse Rugtriatlontraining ook specifieke oefeningen in de thuis-situatie te doen. Hiervoor is het van groot belang dat de deelnemer precies weet wat hij moet doen, hoe vaak, hoe zwaar enz.

 

Hiervoor dienen de oefeningen op heldere wijze omschreven te worden, begeleid door goede foto’s. Ook kan het soms belangrijk zijn om bepaalde oefenmaterialen mee naar huis te kunnen geven. Deelnemers krijgen allemaal een eigen trainingsklapper met hierin:

 • Algemene informatie, voorlichting en uitleg en motiverende informatie;
 • Individueel jaarprogramma;
 • Trainingen-oefeningen voor de thuissituatie (samen-gesteld uit het softwareprogramma FysioWorkout) worden hierin bijgehouden en afgetekend;
 • Herhaalde metingen worden hierin opgetekend

Kosten

De kosten per deelnemer voor de groepstraining is afhankelijk van het soort aanvullende zorgverzekering. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan bedragen de kosten voor deelname  € 62,50- per maand. Inbegrepen hierin zijn ook de kosten van de individuele trainingsklapper en twee voorlichtingsbijeenkomsten gedurende het jaar over lifestyle, gezonde voeding, investeren in je gezondheid e.d.(bewustwording en motivatie).