Privacy Reglement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft de patiënt een aantal rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Uw persoonsgegevens

Fysiotherapie Gezondheidscentrum 't Dijkhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Gezondheidscentrum 't Dijkhuis houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de AVG. Dit houdt in dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is onder andere door een wachtwoord beleid met twee-staps authenticatie op al onze systemen
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • onze medewerkers hebben geïnstrueerd over deze Privacy Policy en hoe hiernaar te handelen
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van onze dienstverlening in de zorg. De gegevens worden door Fysiotherapie Gezondheidscentrum 't Dijkhuis verwerkt voor de volgende doelstelling(en):

 • voor fysiotherapeutische zorgverlening en financiële afhandeling hiervan
 • geanonimiseerd voor kwaliteitsmanagement
 • voor ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Uw gegevens worden daarvoor geanonimiseerd.

Voor bovenstaande doelstelling(en) zal Fysiotherapie Gezondheidscentrum 't Dijkhuis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • contactgegevens
 • burgerservicenummer (BSN)
 • nummer en soort identiteitsbewijs
 • gegevens over jouw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee jij bij ons komt
 • geboortedatum
 • zorgverzekering
 • reanimatie

De patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard.

Uw rechten

Aangezien wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u diverse rechten:

 • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet worden geschaad)
 • het recht op correctie, aanvulling, of verwijdering van gegevens indien dat nodig is
 • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Er wordt alleen gehoor aan gegeven aan dit verzoek indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moet blijven
 • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
 • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun u dit mondeling of via e-mail (info@fysiotherapiedijkhuis.nl) kenbaar maken 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakehoulder-/lobbycontact en/of geïnteresserde

Persoonsgegevens van prospect, stakehoulder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Gezondheidscentrum 't Dijkhuis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)

 • informatieverstrekking in de vorm van aanmelding via onze website, nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visite/afsprakenkaartje en/of via social media 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Gezondheidscentrum 't Dijkhuis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voorletters/voornaam
 • tussenvoegsel(s)
 • achternaam
 • geboortedatum
 • verzekering
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • organisatie

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Gezondheidscentrum 't Dijkhuis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut hebt gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk, per aangetekende post of per electronisch beveiligde zorgmail overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel hebt u altijd recht op inzage in het dossier en op een kopie van het dossier. 

Binnen de Europese Unie (EU)

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Een uitzondering hierop kan de behoefte aan acute zorg zijn. De ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger wordt dan zo spoedig mogelijk om de schriftelijke toestemming gevraagd. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als Fysiotherapie Gezondheidscentrum 't Dijkhuis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kan u contact opnemen via het telefoonnumer 074-2664989 of per e-mail info@fysiotherapiedijkhuis.nl.